JoSkka

10 tekstów – auto­rem jest JoS­kka.

Jes­teś wspa­niałym człowiekiem jeśli szczęście in­nych jest twoją radością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2011, 22:16

Chce wyk­rzyczeć Ci do ucha jak bar­dzo ważny dla mnie jes­teś a ty nie słuchasz. Ty­le ra­zy mówiłam Ci o moich uczu­ciach, nie słyszałeś. A po­tem się dzi­wisz, że milczę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2011, 21:01

Mówisz mi, że jes­tem tchórzem, bo nie chcę tworzyć stałego związku. Uważam, że trze­ba mieć od­wagę na to żeby żyć samotnie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 kwietnia 2010, 23:35

Przep­raszam. Ja chcę tyl­ko po prze­budze­niu zo­baczyć two­je oczy. Czy tak dużo wymagam? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 kwietnia 2010, 23:40

Zacho­wywałam się jak wred­na su­ka – ta­ka byłam. Nie­czuła na uczu­cia in­nych, ole­wająca z wszys­tkiego drwiąca. Coś się zmieniło: mo­je zacho­wanie, mój sposób myśle­nia. Moi naj­bliżsi mi to uświado­mili. Poz­nałam Cię i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 kwietnia 2010, 20:22

Mam ochotę krzyczeć! Jest mi cho­ler­nie źle, ale boję się że ktoś usłyszy mój krzyk i nie będzie chciał mi pomóc.

A może dla mnie nie ma już ratunku... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 marca 2010, 21:52

Boję się że zra­nię tą naj­ważniej­szą dla mnie osobę i nie będę pot­ra­fiła te­go nap­ra­wić, wszys­tko stracę i będę cier­pieć.A na­wet jeśli mi wy­baczy i będziemy ra­zem ja ciągle będę no­siła to zna­mię i ciągle be­de się zas­ta­nawiać czy mogło być inaczej, czy jes­tem wys­tar­czająco dob­ra. Dla­tego nie chcę się zakochać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 marca 2010, 00:00

-Chcę się dob­rze ba­wić a nie wiązać.
-Na ra­zie sie baw, ale po­myśl kiedyś, bo za­pew­ne sie tak za­bujasz i ko­niec, klam­ka zapadnie.
-Mnie to nie spot­ka, nie poz­wolę na to.
JA­KIŚ CZAS PÓŹNIEJ
-No i stało się za­kochałam się.
- A nie mówiłam? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2010, 19:22

Mówiłam o to­bie „mo­je le­kar­stwo” lecz każdy lek pro­wadzi do uza­leżnienia i pot­rzeb­ny jest odwyk. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lutego 2010, 19:31

Mo­je ser­ce jest jak diament: zbyt cen­ne by je ko­muś dać, za zim­ne by mogło po­kochać, za twar­de by je zniszczyć a ten kto je zdobędzie będzie po­siadać bez­cenny dar. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2010, 22:55

JoSkka

JoSkka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność